ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณประยูร ลือชัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณประพันธ์ นะเสือ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณสมจิตร สารปรีชาสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณคมกฤษ หนูฟุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุรชัย วีระสมเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณเสกสรร ราชอุปนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณจันทร์ลอย อินริราย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณไหล่ นามผ่าย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณธนวัฒน์ ไพรกวีวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณสมพงษ์ หมอกขาว
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : คุณอิ๊ด แสนเอื้อย
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : คุณคมคาย บุญสิตากุล
ตำแหน่ง : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : คุณสนิท เขียวมูล
ตำแหน่ง : องค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุนีย์ มะโนวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการและเลานุการ