ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพัชรพล นมเนย
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปณิธาน แย้มจันทร์ฉาย
ผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธีรกานต์ ป้องอ่อน
ผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจิราภรณ์ เมืองง้า
ผู้ช่วย

นางสาวพนิดา กานพงษ์
ผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางวรารัตน์ มาน้อย
ผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุดาวดี แพประสิทธิ์
ผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเอเมี๊ยะ ตานดา
ผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0