ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธีรกานต์ ป้องอ่อน
ผู้ช่วย

นางจิราภรณ์ เมืองง้า
ผู้ช่วย

นางสาวพนิดา กานพงษ์
ผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางวรารัตน์ มาน้อย
ผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเอเมี๊ยะ ตานดา
ผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0