ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพัชรพล นมเนย
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปณิธาน แย้มจันทร์ฉาย
ผู้ช่วย

นางสาวธีรกานต์ ป้องอ่อน
ผู้ช่วย

นางจิราภรณ์ เมืองง้า
ผู้ช่วย

นางสาวพนิดา กานพงษ์
ผู้ช่วย

นางวรารัตน์ มาน้อย
ผู้ช่วย

นางสุดาวดี แพประสิทธิ์
ผู้ช่วย

นางเอเมี๊ยะ ตานดา
ผู้ช่วย