ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอิศยม เครือคำแดง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจีรัชญ์ คฤหะมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุภาพร จอมประเสริฐ
ครู คศ.3