ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุพิศ คำมูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0