ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรปรัชญ์ อินต๊ะสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอดุลย์ แย้มมี
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ มาน้อย