ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชนิกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจีรัชญ์ คฤหะมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางบังอร คชเถื่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2