ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารทั่วไป

นายสุพิศ คำมูล
ครู คศ.2
หัวหน้าการบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางพิมพ์พร กันธรักษา
ครู คศ.2