ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารทั่วไป

นายสุพิศ คำมูล
ครู คศ.2
หัวหน้าการบริหารทั่วไป

นางพิมพ์พร กันธรักษา
ครู คศ.2