ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารบุคคล

นายอิศยม เครือคำแดง
ครู คศ.2

นายสุพิศ คำมูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1