ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารบุคคล

นายอิศยม เครือคำแดง
ครู คศ.2

นางอมรรัตน์ ชุ่มเย็น