ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารบุคคล

นายอิศยม เครือคำแดง
ครู คศ.2