ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารงบประมาณ

นางชนิกานต์ ลี้วัฒนายิ่งยง
ครู คศ.1

นางสาวธีรกานต์ ป้องอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวพจนีย์ ปัญญาเสน
ครู คศ.1

นายวรปรัญช์ อินต๊ะสุข
ครู คศ.1