ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารวิชาการ

นายวรปรัชญ์ อินต๊ะสุข
ครู คศ.1
หัวหน้าการบริหารวิชาการ

กนิการ์ ปรือปรัง
ครู คศ.2

นางบังอร คชเถื่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจีรัชญ์ คฤหะมาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอัจฉรา แก้วชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสาริณี จูแวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวมัลลิกา กาไหล่ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3