ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารวิชาการ

นายวรปรัชญ์ อินต๊ะสุข
ครู คศ.1
หัวหน้าการบริหารวิชาการ

กนิการ์ ปรือปรัง
ครู คศ.2

นางบังอร คชเถื่อน
ครู คศ.1

นางสาวจีรัชญ์ คฤหะมาน
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา แก้วชู
ครู คศ.1

นางสาวสาริณี จูแวน
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา กาไหล่ทอง
ครู คศ.1