ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารวิชาการ

นางสุภาพร จอมประเสริฐ
ครู คศ.3

กนิการ์ ปรือปรัง
ครู คศ.2

นางบังอร คชเถื่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจีรัชญ์ คฤหะมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสาริณี จูแวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวภุมรินทร์ ฉิมพาลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1