ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุภาพร จอมประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางสุนีย์ มะโนวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายชมชื่น ชัยเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอดุลย์ แย้มมี
ครู คศ.2

นายอิศยม เครือคำแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกณิการ์ ปรือปรัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุพิศ คำมูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปริศนา อินทรวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางธนพร ปัญญาคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางพิมพ์พร กันธรักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภุมรินทร์ ฉิมพาลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางพจนีย์ สิทธิกัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางบังอร คชเถื่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวรปรัชญ์ อินต๊ะสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมัลลิกา กาไหล่ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางชนิกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธีรกานต์ ป้องอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจีรัชญ์ คฤหะมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจิราภรณ์ เมืองง้า
ครู คศ.1

นางสาวสาริณี จูแวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอาทิตย์ มาน้อย
ครูอัตราจ้าง

นางวรารัตน์ มาน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพนิดา กานพงษ์
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น /0

นางเอเมี๊ยะ ตานดา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาววนิดา คำระมาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวมะลิวัลย์ วงษ์กาวิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางธัญลักษณ์ กาวินำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายดนัย พันธ์พนมไพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายพีรดนย์ ปาคำวัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1