ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิมพ์ใจ สุภีกิตย์
ครู คศ.3

นายสมนึก วันหาร
ครู คศ.3 (ช่วยราชการ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้)

นางสุภาพร จอมประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสุนีย์ มะโนวงศ์
ครู คศ.2

นายชมชื่น ชัยเดช
ครู คศ.2

นายอดุลย์ แย้มมี
ครู คศ.2

นายปณิธาน แย้มจันทร์ฉาย
ครู คศ.2

นายอิศยม เครือคำแดง
ครู คศ.2

นางสาวกณิการ์ ปรือปรัง
ครู คศ.2

นายสุพิศ คำมูล
ครู คศ.2

นางสาวปริศนา อินทรวงษ์
ครู คศ.2

นางกัลญา แสงบุญมี
ครู คศ.2

นางธนพร ปัญญาคำ
ครู คศ.1

นางพิมพ์พร กันธรักษา
ครู คศ.1

นางสาวภุมรินทร์ ฉิมพาลี
ครู คศ.1

นางพจนีย์ สิทธิกัน
ครู คศ.1

นางบังอร คชเถื่อน
ครู คศ.1

นายวรปรัชญ์ อินต๊ะสุข
ครู คศ.1

นายพชรพล นมเนย
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา กาไหล่ทอง
ครู คศ.1

นางชนิกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
ครู คศ.1

นางสาวธีรกานต์ ป้องอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวจีรัชญ์ คฤหะมาน
ครู คศ.1

นางสาวจริยา ขัดวิลาศ
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา เวชกิจ
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ เมืองง้า
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา แก้วชู
ครู คศ.1

นางสาวสาริณี จูแวน
ครู คศ.1

นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมา
ครู คศ.1

นายอาทิตย์ มาน้อย
ครูอัตราจ้าง

นางอมรรัตน์ ชุ่มเย็น
ครูอัตราจ้าง

นางวรารัตน์ มาน้อย
ครูอัตราจ้าง

นางนัชชา สมมะโน
ครูอัตราจ้าง (ช่วยราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ)

นางนงค์คาร สุยะตุ่น
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวพนิดา กานพงษ์
ครูพี่เลี้ยง

นางเอเมี๊ยะ ตานดา
ครูพี่เลี้ยง

นายไซอ่อง
ครูพี่เลี้ยง