ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิมพ์ใจ สุภีกิตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสมนึก วันหาร
ครู คศ.3 (ช่วยราชการ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้)

นางสุภาพร จอมประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุนีย์ มะโนวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายชมชื่น ชัยเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอดุลย์ แย้มมี
ครู คศ.2

นายปณิธาน แย้มจันทร์ฉาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายอิศยม เครือคำแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกณิการ์ ปรือปรัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุพิศ คำมูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปริศนา อินทรวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางกัลญา แสงบุญมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางธนพร ปัญญาคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางพิมพ์พร กันธรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภุมรินทร์ ฉิมพาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพจนีย์ สิทธิกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางบังอร คชเถื่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวรปรัชญ์ อินต๊ะสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายพชรพล นมเนย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมัลลิกา กาไหล่ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางชนิกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธีรกานต์ ป้องอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจีรัชญ์ คฤหะมาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจริยา ขัดวิลาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวมัลลิกา เวชกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวจิราภรณ์ เมืองง้า
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา แก้วชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสาริณี จูแวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอาทิตย์ มาน้อย
ครูอัตราจ้าง

นางอมรรัตน์ ชุ่มเย็น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางวรารัตน์ มาน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางนัชชา สมมะโน
ครูอัตราจ้าง (ช่วยราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ)

นางนงค์คาร สุยะตุ่น
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวพนิดา กานพงษ์
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น /0

นางเอเมี๊ยะ ตานดา
ครูพี่เลี้ยง

นายไซอ่อง
ครูพี่เลี้ยง