ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกณิการ์ ปรือปรัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนีย์ มะโนวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2