ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธนพร ปัญญาคำ
หัวหน้าระดับปฐมวัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววนิดา คำระมาด
งานทะเบียน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางเอเมี๊ยะ ตานดา

นางสาวปริศรา สิทธิปัญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2