ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธนพร ปัญญาคำ
หัวหน้าระดับปฐมวัย

นางสาวมัลลิกา เวชกิจ
งานวิชาการ

นางจิราภรณ์ เมืองง้า

นางสาวพนิดา กานพงษ์

นางเอเมี๊ยะ ตานดา