ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธนพร ปัญญาคำ
หัวหน้าระดับปฐมวัย

นางสาวมัลลิกา เวชกิจ
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางจิราภรณ์ เมืองง้า
ครูประจำชั้น /0

นางสาวพนิดา กานพงษ์

นางเอเมี๊ยะ ตานดา