ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อดุลย์ แย้มมี
ที่ปรึกษาการบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ธนพร ปัญญาคำ
การบริหารงานปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาววรากร ทองทวี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุภาพร จอมประเสริฐ
หัวหน้างานวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายอิศยม เครือคำแดง
หัวหน้างานบุคคลากร
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางธัญลักษณ์ กาวินำ
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร