ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สุนีย์ มะโนวงศ์
ที่ปรึกษาการบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

พิมพ์ใจ สุภีกิตย์
ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล

ชมชื่น ชัยเดช
ที่ปรึกษาการบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

อดุลย์ แย้มมี
ที่ปรึกษาการบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ธนพร ปัญญาคำ
การบริหารงานปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2