ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
ทัศนศึกษาป.2
วันที่20 มีนาคม2562 โรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดโครงการทัศนศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดไทยสามัคคี นำ้พุร้อนแม่กาษาและนำ้ตกแม่กาษา อำเภอแม่สอด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้ความรู้โดยได้รับประสบการณ์ตรง ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัสจากของจริง ได้เพิ่มประสบการณ์ เพิ่มความรู้ให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกัน ปรับตัวเข้าหากันเพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,07:58   อ่าน 87 ครั้ง