ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2560