ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สุนีย์ มะโนวงศ์
ที่ปรึกษาการบริหารวิชาการ

พิมพ์ใจ สุภีกิตย์
ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล

ชมชื่น ชัยเดช
ที่ปรึกษาการบริหารงบประมาณ

อดุลย์ แย้มมี
ที่ปรึกษาการบริหารทั่วไป

ธนพร ปัญญาคำ
การบริหารงานปฐมวัย