ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมแบบทดสอบ
รวมแบบทดสอบ

รวมแบบทดสอบทุกกลุ่มสาระ

ภาษาไทย

 1. ภาษาไทย ม.2 เรื่องการสร้างคำตามเกณฑ์ของภาษา (อ.ส่งศรี อามาตย์)
 2. ภาษาไทย ม.3 เรื่องคำ (อ.สนั่น ประเสริฐศรี)
 3. ภาษาไทย ม.6 เรื่องประโยค (อ.สุรางค์ จันทราภรณ์)
 4. ภาษาไทย (อ.วิลาวัลย์ เพ็งชัย)

คณิตศาสตร์

 1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การคูณเลขยกกำลัง (อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี)
 2. คณิตศาสตร์ ม.4 เรื่องประพจน์ (อ.พงษ์ศักดิ์ คำศรี)
 3. คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องเอกนาม (อ.สุวันที มุขขันธ์)
 4. คณิตศาสตร์ ม.2 (อ.พรชัย วิทยาภินันท์)

วิทยาศาสตร์

 1. ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์ (อ.ปาริชาด บัวแย้ม)
 2. ฟิสิกส์ เรื่อง แรง (อ.จงกล บัวสิงห์)
 3. เคมี เรื่อง พันธะเคมี (อ.นฤมล สินธุรัตน์)
 4. วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5 เรื่องแสงสี (อ.สุพัตรา ดาวหน)
 5. ชีววิทยา ม.6 เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม (อ.ศักดนัย สืบเสน)

สังคมศึกษา

 1. พุทธศาสนา ม.2 (อ.เรืองรัตน์ เผ่าภูรี)
 2. พุทธศาสนา ม.1 (อ.จำเนียร บัวแก้ว)
 3. สังคมศึกษา (อ.สุรเกียรติ บัวแก้ว)

พลานามัย

 1. พลานามัย ม.4 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิต (อ.รินรดา ใสกระจ่าง)
 2. พลศึกษา ม.6 ยูโด (ผช.ปฏิญญา จันทรชิต)
 3. พลศึกษา เรื่องซอฟบอล (อ.พีระ บัวทอง)

ศิลปะ

 1. ดนตรีสากล ม.4 เรื่อง ทฤษฎีดนตรีสากล (อ.เด่นดวง ยศวิจิตร)

การงานอาชีพ

 1. การงานอาชีพ ม.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ (อ.วิไล อุกาพรหม)
 2. การงานอาชีพ ม.4 องค์กรธุรกิจ (อ.วิไล อุกาพรหม)
 3. การงานอาชีพ ม.4 ความเป็นมาของของชำร่วย (อ.สุดใจ วงศ์คูณ)
 4. การงานอาชีพ ม.4 การวางแผนทำงานบ้าน (อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม)
 5. งานห้องสมุด ม.4 เรื่องการดำเนินงานห้องสมุด (อ.วรรธนา บัวแก้ว)
 6. งานช่างพื้นฐาน ม.2 (อ.สนั่น ศิริกุล)
 7. งานห้องสมุด (อ.วิชา กิ่งทอง)
 8. วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น เรื่ององค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ (อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์)
 9. วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น เรื่ององค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ แบบอัตนัย (อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์)
 10. วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น การดูแลรักษาเครื่องและข้อมูล (อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์)
 11. วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย การเปิดปิดเครื่องและการปรับแต่งภาพบนจอ (อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์)
 12. วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย การใช้แป้นพิมพ์ (อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์)

ภาษาอังกฤษ

 1. เรื่อง Notices (อ.นุชรี เชื้อทองพิทักษ์)
 2. เรื่อง Buying-Selling ระดับ ม.ปลาย (อ.นุชรี เชื้อทองพิทักษ์ 19/01/47)

-ขอบคุณครูเอื้องครับ