ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
รายวิชาศิลปศึกษา
- แบบทดสอบ เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ
- แบบทดสอบ เรื่องเครื่องดนตรีสากล
- แบบทดสอบ เรื่องทฤษฏีสากลเบื้องต้น
- แบบทดสอบ เรื่องละครไทย
- แบบทดสอบ เรื่องวิวัฒนาการของดนตรีสากล

- แบบทดสอบ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคใต้
- แบบทดสอบ เรื่องการแสดงภาคกลาง
- แบบทดสอบ เรื่องรำวงมาตรฐาน
- แบบทดสอบ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน

- แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศิลปะยุคต่างๆ
- แบบทดสอบ เรื่อง ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม
- แบบทดสอบ เรื่อง การฟ้อนรำพื้นเมือง, รำมาตราฐาน
- แบบทดสอบ เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

- แบบทดสอบ เรื่อง ศิลปะยุคต่าง ๆและนำไปใช้ในชีวิต
- แบบทดสอบ เรื่อง การจัดสวนหย่อมและสภาพแวดล้อม
- แบบทดสอบ เรื่อง ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม
- แบบทดสอบ เรื่อง การขับร้องเพลงไทยเดิม
- แบบทดสอบ เรื่อง การฟังเพลงในโอกาสต่าง ๆ
- แบบทดสอบ เรื่อง การขับร้องเพลงไทย

- แบบทดสอบ เรื่อง จิตวิทยาการใช้สี
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ
- แบบทดสอบ เรื่อง หลักการเขียนภาพเบื้องต้น
- แบบทดสอบ เรื่อง มาวาดภาพสีโปสเตอร์กันเถอะ
- แบบทดสอบ เรื่อง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
ขอบคุณครูเอื้องคะ