ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
......................................