ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
เด็กในวัยเรียนในเขตบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาค   อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมุ่งสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย


1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนในเขตบริการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้รับบริการอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติโดยมุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

3. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสารารถเพียงพอต่อการจัดการศึกษา

4. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ