ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์    

ภายในปี 2560 โรงเรียนบ้านท่าอาจ มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยมีจุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ตั้งธงยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิตความเป็นครูมืออาชีพ  รีบสื่อสารภาษาพม่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  กินอยู่อย่างพอเพียง  หลีกเลี่ยงยาเสพติด  เป็นมิตรกับชุมชน  บนการบริหารอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม


ปรัชญาของโรงเรียน

นัตถิปัญญา สมาอาภา

                                แสงสว่างเปรียบเสมือนด้วยปัญญาไม่มี


อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์                              

 ความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม

เอกลักษณ์                                 

   การศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลยุทธ์โรงเรียนบ้านท่าอาจ

1.      พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและศักยภาพ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพและอยู่อย่างเพียงพอ

3.     พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้การวิจัยเป็นฐานอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

4.     พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  เก่ง งาม มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพกล้าแสดงออก สามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5.     พัฒนาเครือข่ายการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ดนตรี และกีฬา

6.     เสริมเสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีทางการศึกษาและบริการต่างๆ ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน และเอื้อต่อการเรียนรู้

7.     พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553

พันธกิจ

1.จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานที่สูงขึ้นในทุกมาตรฐาน

2 .จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

3.มีแผนงาน  โครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

4. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

5.มีแผนงาน โครงการเรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร

6.ร่วมรักษา และถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

7.มีแผนงาน  โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

8. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

9. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและชุมชนมีส่วนร่วม

นโยบายของโรงเรียน

1        จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของการศึกษาสำหรับ  ผู้ที่ด้อยโอกาส

2        ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการ  เจตคติและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3        ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาตนเองตามศักยภาพ     อย่างต่อเนื่องเป็นคนดี เก่ง งาม

4        ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

5        ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  การใช้เทคโนโลยีและใช้ภาษาในการสื่อสาร

6        ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ตามมาตรฐานวิชาชีพมีความสามารถในการบริหารงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

7        โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

8        ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี  เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชน

9        สรรหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาให้เพียงพอและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี   มีวินัย   สนใจกีฬา   รักษาสิ่งแวดล้อม