ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ม.ค. 55 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างโรงอาหาร และวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านท่าอาจ
16 ม.ค. 55 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
17 ม.ค. 55 สอบ วัดและประเมิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-net)

18 ม.ค. 55 สอบ วัดและประเมิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-net)

27 ก.พ. 55 วันสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6

08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 การสอบภายนอก ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 NT

12 มี.ค. 55 ถึง 16 มี.ค. 55 สอบภายใน ทุกระดับชั้น

18 มี.ค. 55 ถึง 20 มี.ค. 55 การจัดงานพิธีส่างลอง

วัดบ้านท่าอาจใหม่
19 มี.ค. 55 ถึง 23 มี.ค. 55 กำหนดจัดทำหลักสูตรตามโครงการเรียนรู้ภาษาด้วยดินน้ำมัน

ห้องสามภาษา โรงเรียนบ้้านท่าอาจ
28 มี.ค. 55 ถึง 30 มี.ค. 55 การไปศึกษาดูงาน ทัศนะศึกษา ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และการวิเคราะห์ SWOT ของครูทุกคน

ค่ายนเรศวร
21 พ.ค. 55 ถึง 25 พ.ค. 55 การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์การประเมินก่อนเรียน สัปดาห์ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้้านท่าอาจ
04 มิ.ย. 55 ถึง 04 พ.ค. 55 วันวิสาขบูชา

14 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนบ้้านท่าอาจ
26 มิ.ย. 55 วันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้้านท่าอาจ
29 มิ.ย. 55 คณะศึกษาดูงานจาก สุโขทัย การเรียนการสอน สามภาษา

16 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 สัปดาห์การประเมินระหว่างเรียน

02 ส.ค. 55 วันอาสาฬหบูชา

03 ส.ค. 55 วันเข้าพรรษา

12 ส.ค. 55 ถึง 13 ส.ค. 55 วันแม่แห่งชาติ ชดเชยวันแม่แห่งชาติ

18 ส.ค. 55 วันวิทยาศาสตร์

20 ส.ค. 55 ถึง 24 ส.ค. 55 สัปดาห์ห้องสมุด

ห้องสมุด
17 ก.ย. 55 ถึง 21 ก.ย. 55 สัปดาห์การประเมินหลังเรียน สอบปลายภาคเรียน

24 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 ส่งหลักฐานผลสัมฤทธิ์ ประกาศผลภาคเรียนที่ 1

29 ก.ย. 55 ถึง 20 ต.ค. 55 ปิดภาคเรียนที่ 1

21 ต.ค. 55 สัปดาห์การประเมินก่อนเรียน

23 ต.ค. 55 วันปิยมหาราช

28 พ.ย. 55 วันลอยกระทง

01 พ.ค. 58 ถึง 28 พ.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียน กำหนดการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-28 พฤษภาคม 2558
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าอาจ
16 พ.ค. 58 ถึง 26 พ.ค. 58 ให้คณะครูเตรียมความพร้อมการประเมินการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 จากสพป.ตากเขต 2 ในระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนบ้านท่าอาจ
19 พ.ค. 58 ถึง 29 พ.ค. 58
กำหนดการสมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนบ้านท่าอาจ
03 ส.ค. 58 ถึง 12 ส.ค. 58 กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าอาจ
03 ส.ค. 58 ถึง 10 ส.ค. 58 กำหนดจัดงานวันสถาปณาASEAN
ชุดประจำชาติ โรงเรียนบ้านท่าอาจ
12 ก.ย. 58 ถึง 14 ก.ย. 58 ประเมินรายการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภายในโรงเรียนบ้านท่าอาจ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าอาจ
19 ก.ย. 58 ถึง 23 ก.ย. 58 กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มแม่สอด-ท่าสายลวด
โรงเรียนแม่สอด แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าอาจ
27 ก.ย. 58 ถึง 01 ต.ค. 58 กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตสพป.ตากเขต2
โรงเรียนบ้านท่าอาจ
27 ก.พ. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ปฺฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านท่าอาจ
โทร 055-563299
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์