ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เมยหยก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เมยทับทิม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 288,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เมยนพเก้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เมยคำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เมยมณี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..